Bạn đang ở: HomeGiới thiệuPhòng hành chính - Quản trị

Phòng Hành chính - Quản trị

01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng, được bố trí thành hai bộ phận chức năng: Hành chính – Tổng hợp và Quản trị.

+ Trưởng phòng Hành chính - Quản trị có trách nhiệm quản lý, điều hành chung, chịu trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc về tổ chức nhân sự, công tác hành chính và quản trị cơ quan.

+ Bộ phận Hành chính – Tổng hợp gồm: 01 Phó trưởng phòng phụ trách, 02 chuyên viên, 01 nhân viên văn thư và 01 nhân viên lái xe chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Giám đốc xử lý lưu trữ hồ sơ cán bộ, các văn bản hành chính, công tác văn thư, công tác thi đua – khen thưởng, chế độ bảo hiểm; các hợp đồng lao động, kế hoạch xây dựng, sử dụng nguồn nhân lực, văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, nhiên liệu, vật tư và đề xuất kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất của đơn vị; tổng hợp báo cáo hoạt động của cơ quan theo định kỳ và đột xuất và và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc phân công.

+ Bộ phận Quản trị: 01 Phó trưởng phòng phụ trách chịu trách nhiệm triển khai phục vụ các chương trình hội nghị, các sự kiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc; công tác chăm sóc công viên công cộng; công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ quan; quản lý và khai thác các tài sản, trang thiết bị, phương tiện của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc quản lý và điều hành các Đội, tổ như sau:

* Đội Bảo vệ: 01 đội trưởng, 02 đội phó và 5 nhân viên chịu trách trước Ban giám đốc và Trưởng phòng Hành chính – Quản trị về tình hình an ninh, trật tự, giữ gìn tài sản, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan và phối hợp với bảo vệ Thư viện tỉnh, bảo vệ Nhà bảo tàng tỉnh duy trì an ninh trật tự toàn khu vực.

* Đội Cây xanh: 01 đội trưởng, 01 đội phó và 7 nhân viên chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Trưởng phòng Hành chính – Quản trị về việc chăm sóc, phát triển hệ thống cây xanh, thảm cỏ toàn khu vực công viên và khu vực cơ quan.

* Tổ Kỹ thuật: 01 tổ trưởng, 01 nhân viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Hành chính – Quản trị về việc quản lý, vận hành, sử dụng, thay thế, sửa chữa nhỏ hệ thống điện, điện lạnh, âm thanh, ánh sáng phục vụ các chương trình, các hội nghị, các sự kiện và đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan.

* Tổ Quản trị tài sản: 01 tổ trưởng, 01 nhân viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Hành chính – Quản trị về công tác quản lý, thống kê theo dõi khai thác các tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

Điện thoại:

0613.822.971 - 3.822981

Bản đồ đến Trung Tâm