Bạn đang ở: Home
Thứ tư, 28 Tháng 9 2022 00:00

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Written by 
Rate this item
(0 votes)

       VP UBND TỈNH ĐỒNG NAI

HĐ      TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 255/TB-HĐXT

                           Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/V CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022


                                 

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện đã tiến hành xét tuyển viên chức năm 2022. Ban Kiểm tra, sát hạch đã thực hiện các thủ tục cần thiết và mời ứng viên đến tham dự buổi phỏng vấn và kiểm tra trắc nghiệm theo quy định.

Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Biên bản họp của Ban kiểm tra, Sát hạch, Biên bản họp của Hội đồng xét tuyển viên chức. Quyết định số 143/QĐ-VP ngày 28/9/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng viên chức năm 2022. Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện xin thông báo:

1. Kết quả xét tuyển đối với ứng viên tham gia dự tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện (đính kèm bảng tổng hợp kết quả xét tuyển).

2. Kết quả xét tuyển được đăng trên Cổng Thông tin điện tử, trang Website của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tại: http://tthnsk-dongnai.com.vn/ và niêm yết công khai tại cơ quan, địa chỉ: số 01 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thí sinh trúng tuyển chính thức sẽ được Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo và hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng cụ thể qua điện thoại.

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:          

T/M HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);

- Trang Webside của trung tâm (đăng tin);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, KHTV, HCQT.

                                                                        

                          

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                       

                                                      (đã ký)

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Dương Văn Nhân

                                       

Read 604 times