Bạn đang ở: HomeTin tứcHồ Ngọc Hương Trang
Hồ Ngọc Hương Trang

Hồ Ngọc Hương Trang

Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022 15:48

Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện 02 hạng mục:

Sửa chữa, thay thế và bảo trì hệ thống chống sét; Thay mới rèm bị hư hỏng 02 bên các cửa sổ hội trường và phông màn cờ đỏ trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nainăm 2022

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Thông qua các Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục công trình cụ thể của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát thực tế và tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với nội dung cụ thể đính kèm file sau./.

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện các hạng mụcTrang bị thùng rác công viên; Xử lý mối cơ sở vật chất trung tâm và hệ thống cây xanh; Sửa chữa hệ thống cổng xếp inox tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

 

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

 

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

 

Trên cơ sở các Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục các gói thầu: Trang bị thùng rác công viên;Xử lý mối cơ sở vật chất toàn bộ trung tâm và cây cối ngoài công viên; Sửa chữa thường xuyên hệ thống cổng xếp inox, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến khảo sát thực tế và tham gia Chào giá cạnh tranh với từng nội dung gói thầu cụ thể theo file đính kèm.

 

       VP UBND TỈNH ĐỒNG NAI

HĐ      TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 255/TB-HĐXT

                           Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/V CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022


                                 

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện đã tiến hành xét tuyển viên chức năm 2022. Ban Kiểm tra, sát hạch đã thực hiện các thủ tục cần thiết và mời ứng viên đến tham dự buổi phỏng vấn và kiểm tra trắc nghiệm theo quy định.

Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Biên bản họp của Ban kiểm tra, Sát hạch, Biên bản họp của Hội đồng xét tuyển viên chức. Quyết định số 143/QĐ-VP ngày 28/9/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng tuyển và tuyển dụng viên chức năm 2022. Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện xin thông báo:

1. Kết quả xét tuyển đối với ứng viên tham gia dự tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện (đính kèm bảng tổng hợp kết quả xét tuyển).

2. Kết quả xét tuyển được đăng trên Cổng Thông tin điện tử, trang Website của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tại: http://tthnsk-dongnai.com.vn/ và niêm yết công khai tại cơ quan, địa chỉ: số 01 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thí sinh trúng tuyển chính thức sẽ được Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo và hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng cụ thể qua điện thoại.

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:          

T/M HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);

- Trang Webside của trung tâm (đăng tin);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, KHTV, HCQT.

                                                                        

                          

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                       

                                                      (đã ký)

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Dương Văn Nhân

                                       

THƯ MỜI

Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện sửa chữa hệ thống ròng rọc

của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022

         Căn cứ Văn bản số 4491/UBND-KTNS ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện Sửa chữa hệ thống ròng rọc tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát thực tế và tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với từng hạng mục cụ thể như sau:

Số TT

Mã số

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thay mới khung sắt, hệ thống ròng rọc & dây kéo màn sân khấu

1

SA.21613

Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kéo, xà gồ

Tấn

1,1246

6,482,464

7,290,179

2

Al.11221

Gia công xà gồ thép

Tấn

1,1246

25,334,529

28,491,211

3

Al.61131

Lắp dựng xà gồ thép

Tấn

1,1246

3,465,235

3,897,003

4

Ak.83520

Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ

77,60

58,437

4,534,711

5

TT

Tháo dỡ hệ thống ròng rọc hiện hữu

m

116,0

12,636

1,465,776

6

TT

Cung cấp hệ thống ròng rọc mới

m

116,0

113,724

13,191,984

7

TT

Tháo dỡ dây kéo màn sân khấu

HT

1,0

252,719

252,719

8

TT

Cung cấp dây kéo màn sân khấu

HT

1,0

2,527,189

2,527,189

 

Tổng cộng

61,650,773

 

Làm tròn

61,651,000

 

Sáu mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi  mốt nghìn đồng

1. Thời gian, cách thức và địa điểm nộp báo giá

+ Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2022;

+ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp tại buổi mở chào giá công khai (Lưu ý: báo giá được giáp lai và niêm yết trong phong bì);

+ Địa điểm nộp báo giá: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh công khai

+ Thời gian: Vào lúc 08giờ 00phút ngày 06 tháng 10 năm 2022 (thứ Năm);

+ Địa điểm: Tại phòng họp 01, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);

- Báo Điện tử Đồng Nai (đăng tin);

- Trang Website của Trung tâm (đăng tin);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, KHTV, HCQT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

Dương Văn Nhân

THÔNG BÁO

Căn cứ Văn bản số 1466/VP-TCHC ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấp thuận cho xét tuyển viên chức của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-TTHN&TCSK ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về xét tuyển viên chức năm 2022.

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

I. Vị trí xét tuyển

1. Chuyên viên thực hiện công việc: Quản trị nhân sự, cải cách hành chính, hội nghị sự kiện: 01 người.

- Nội dung công việc:Tham mưu, thực hiện công việc tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính;hoạt động hội nghị, sự kiện.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành: Việt Nam học, Tổ chức sự kiện, Quản trị nhân sự.

2. Chuyên viên thực hiện công việc: Tổng hợp báo cáo, hành chính quản trị, kinh tế tài chính: 01 người

- Nội dung công việc: Tham mưu, thực hiện soạn thảo các Thương thảo, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ; Theo dõi, giám sát kết quả thực hiện & lập Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện của từng gói thầu, từng hợp đồng.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành: Kinh tế tài chính, Hành chính quản trị.

II. Điều kiện tuyển dụng

- Tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.

- Đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn tùy theo vị trí xét tuyển như trên.

- Sức khỏe tốt.

- Anh văn, Tin học chứng chỉ B trở lên.

III. Hồ sơ dự xét tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo tại Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí xét tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do Cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe cấp (theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và 04 tấm hình 3x4 (thời gian chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022(trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật & ngày Lễ).

- Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Số điện thoại phòng Hành chính - Quản trị: 02513.822.971).

Trân trọng./.

   
 

 

          Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2015 của Tỉnh, nhằm xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh giới thiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

hcmscn1.jpg

Cổng chính Hội chợ mua sắm cuối năm 2015.

          Dưới sự chỉ đạo của Sở Công thương Đồng Nai , Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Quảng cáo Quốc tế (CIAT) tổ chức Hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai 2015, diễn ra từ ngày 20/12/2015 đến ngày 25/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, số 1 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

hcmscn2.jpg

Lễ khai mạc Hội chợ mua sắm cuối năm 2015.

           Hội chợ được tổ chức quy mô lớn, với hơn 400 gian hàng của 134 doanh nghiệp nhằm tăng cường liên kết và hợp tác phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam bộ và trong cả nước.
           Hội chợ mua sắm cuối năm 2015 là cơ hội để các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp quảng bá tiềm năng, lợi thế, thương hiệu, sản phẩm của đơn vị; đồng thời là cơ hội đẻ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác phát triển quan hệ thương mại, mở rộng thị trường…theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Nguyễn Long Hòa

          Tối ngày 02/12/2015, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng đã diễn ra buổi Lễ Khai mạc chương trình Liên hoan ẩm thực Đồng Nai lần V năm 2015. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức với quy mô hơn 200 gian hàng của gần 80 nhà hàng nổi tiếng với trên 300 món ăn ngon từ các tỉnh, thành.

AT2

Lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai lần V năm 2015

          Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai lần V là cơ hội gặp gỡ, giao lưu mở rộng quan hệ giao thương giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch, các địa bàn du lịch trên địa bàn Đồng Nai nói riêng và Nam Bộ nói chung tạo mối liên kết trong vùng ngày càng phát triển bền vững, qua đó tạo điều kiện cho người dân Đồng Nai và du khách tham quan được thưởng thức các món ăn ngon, đặc sản của địa phương và các vùng lân cận ( Tp. Hồ chí minh, Bình Dương, Tây ninh, Bà rịa - vũng tàu..... ) Tạo không gian văn hóa lễ hội cho nhân dân vui chơi giải trí và tạo không khí vui tươi phấn khởi đón mừng lễ Noel và năm mới 2016.

AT1

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai lần V năm 2015

          Năm nay, Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai lần V được tổ chức với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của một số gian hàng thủ công mỹ nghệ, dụng cụ làm vườn, các khu trò chơi thiếu nhi,… đặc biệt có các tiết mục thi Hip Hop, biểu diễn Lân Sư Rồng, biểu diễn Bartender, Chương trình văn nghệ hàng đêm có các ngôi sao ca nhạc chuyên nghiệp, các văn nghệ sỹ, các nhóm hài, nhóm xiếc nổi tiếng biểu diễn phục vụ....

          Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai lần V năm 2015 với chủ đề “ Hương vị Phương Nam” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện từ ngày 02/12/2015 đến hết ngày 06/12/2015.

Nguyễn Long Hòa

          Chương trình được tổ chức bởi công ty TNHH ác quy GS Việt Nam và công ty TNHH NGK Spark Plugs Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai từ ngày 23, 24/10/2015 với các hoạt động như vệ sinh, đo điện áp ác quy, vệ sinh và kiểm tra bugi, tham gia game show, thử thách lái xe an toàn, nhận quà tri ân từ ác quy GS Việt Nam và Bugi NGK.

Bugi3
Cổng chào chương trình chương trình miễn phí chăm sóc,
tư vấn và bảo dưỡng bugi và ác quy xe máy

          Thông qua các hoạt động này, GS Việt Nam và NGK Việt Nam kỳ vọng mang đến cho khách hàng dịch vụ mới, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm từ người tiêu dùng. Đặc biệt, khách sẽ được giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sử dụng như: tắt hẳn chìa khóa về nút off khi không sử dụng xe; nạp lại bình một tháng một lần khi không dùng xe trong thời gian dài (kiểm tra và châm nước nước cất hoặc nước tinh khiết); không khởi động xe liên tục khi xe không nổ máy; không rà phanh liên tục khi lái, bugi đánh lửa không đều, điện áp yếu, và các hư hỏng về bugi xe máy.

Bugi1

Kỹ thuật viên của chương trình đang tiến hành kiểm tra
bugi và ác quy xe của khách hàng.

          Trong khi chờ đợi ác quy và bugi xe máy được kiểm tra, khách hàng sẽ được tham gia các trò chơi may mắn, với các phần quà tặng thú vị, ngoài ra khách hàng được nghe tư vấn về một số loại ác quy và bugi phù hợp cho từng loại xe. Tại chương trình khách hàng còn được các nhân viên tư vấn và giới thiệu các dòng sản phẩm mới chất lượng, uy tín do công ty TNHH ác quy GS Việt Nam và công ty TNHH NGK Spark Plugs Việt Nam sản xuất.

Bugi2

Các sản phẩm được trưng bày tại chương trình.

          Tham gia vào chương trình miễn phí chăm sóc, tư vấn và bảo dưỡng bugi và ác quy xe máy người tiêu dùng ngoài việc được chăm sóc và bảo dưỡng miễn phí còn nhận được rất nhiều phần quà thiết thực như nón bảo hiểm, áo mưa, bình nước… và được tư vấn, hướng dẩn sử dụng để hiểu và có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng xe máy khi lưu thông trên đường. Góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Nguyễn Long Hòa

Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng Cao (HVNCLC) Đồng Nai năm 2015 quy tụ 350 gian hàng của 120 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao Chính thức khai trương từ ngày 13/10/2015 đến hết ngày 18/10/2015 tại Trung tâm Hội nghị Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai.

 

CLC1

Cổng ra vào Hội chợ HVNCLC Đồng Nai 2015.

Khai trương đúng vào ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, Hội chợ HVNCLC năm nay sẽ tập trung cho sự kiện đặc biệt ý nghĩa này với hình thức trang trí lộng lẫy, hoành tráng, các phần hội tưng bừng, hấp dẫn, hàng hóa chất lượng, phong phú, nhiều sản phẩm mới, nhiều chương trình khuyến mãi với các phần quà giá trị, thiết thực. Đặc biệt hội chợ năm nay có tăng cường nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng, đặc sắc như chương trình xiếc tạp kỹ đến từ TP. HCM, hàng đêm từ 19h00 đến 21h00 tại sân khấu nghệ thuật diễn ra các tiết mục ca múa nhạc với sự góp mặt của ca sĩ khách mời nổi tiếng hiện nay như: Bảo Thi, Khởi My, Bảo Kul, Hoàng Yến Chibi, Ngô Kiến Huy…

 

CLC5

Gian hàng trưng bày đẹp mắt với nhiều màu sắc ấn tượng.

CLC3

Khách tham quan tại Hội chợ HVNCLC Đồng Nai 2015.

Ngoài ra Ban tổ chức cùng các doanh nghiệp còn thực hiện nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho người tiêu dùng Đồng Nai như chương trình “Chuyến xe bất ngờ” sẽ xuất hiện trong thời gian 9h00 – 10h00 từ 12.10 – 17.10.2015 tại khuôn viên Hội chợ và các chợ, khu dân cư nhằm tương tác và giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng tỉnh Đồng Nai, chương trình Khu vườn tuổi thơ dành cho thiếu nhi diễn ra hàng ngày từ 9h00 – 20h30 với mục đích tạo sân chơi thiết thực, lành mạnh dành cho các em thiếu nhi đi cùng với ba mẹ đến hội chợ tham quan và mua sắm, khu vườn tuổi thơ…

 

CLC4

Nơi trưng bày các sản phẩm mới của các Doanh nghiệp HVNCLC.

 

Đến với Hội chợ HVNCLC năm 2015, khách tham quan có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng giá trị từ các doanh nghiệp HVNCLC qua chương trình rút thăm trúng thưởng trên vé vào cổng Hội chợ.

Nguyễn Long Hòa

          Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Vừa qua, ngày 18 tháng 9, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai, Chi bộ Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho hai quần chúng Trung kiên: đ/c Nguyễn Long Hòa và đ/c Phan Hoàng Quý đang công tác tại đơn vị.

KNDV1

Đ/c Tôn Thị Hồng Thái - Bí thư chi bộ Trung tâm HNTCSK trao quyết định

Kết nạp Đảng viên cho đ/c Phan Hoàng Quý.

          Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự chủ trì của Đồng chí Tôn Thị Hồng Thái - Bí thư Chi bộ Trung tâm HNTCSK cùng sự tham gia của đồng chí Lê Thị Minh Trí – Đảng ủy viên Đảng ủy Sở VHTTDL và các đảng viên Chi bộ Trung tâm HNTCSK. Để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phan Hoàng Quý và đồng chí Nguyễn Long Hòa đã không ngừng phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

KNDV2

Đ/c Nguyễn Long Hòa nhận quyết định Kết nạp Đảng viên

từ Đ/c Tôn Thị Hồng Thái – Bí thư chi bộ Trung tâm HNTCSK.

          Dưới cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đại biểu và Chi bộ, đồng chí Phan Hoàng Quý và đồng chí Nguyễn Long Hòa đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

KNDV3
Đ/c Tôn Thị Hồng Thái – Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ hai đồng chí Đảng viên mới.

          Đồng chí Tôn Thị Hồng Thái - Bí thư Chi bộ Trung tâm HNTCSK đã chúc mừng đồng chí Phan Hoàng Quý và đồng chí Nguyễn Long Hòa, bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Trung tâm HNTCSK góp phần làm cho lực lượng của chi bộ Trung tâm HNTCSK thêm hùng hậu cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Nguyễn Long Hòa
TT HNTCSK

Page 1 of 4